วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

(คลิป) กรมอุทยานฯ เปิดตัวมิวสิคฯ เพลง “เรื่องเดียวกัน” เดินหน้าโครงการ “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”

Spread the love

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 ที่ห้องประชุมเอื้องพร้าว รร.พร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดเวทีสัญจรเสวนาสร้างการรับรู้ต่อ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์และมิวสิควิดีโอเพลง “เรื่องเดียวกัน” เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใต้แนวคิด “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์” โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ การมีกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติ” นั้นก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลทรัพยากรดังกล่าว ไว้เพื่อประชาชนและลูกหลานของพวกเราทุกคน อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติฉบับเดิม ทั้งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นั้น มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสม และตราพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อทำให้การปฏิบัติตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และประชาชนยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในการดูแลพื้นที่ป่าให้เป็นประโยชน์ของประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อด้วยว่า พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ได้มีผลบังคับใช้ไปเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยเจตนารมณ์สำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ กฎหมายที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้แนวคิด “ป่าอยู่ได้… คนอยู่ได้” ดังนั้น การมุ่งสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ดำรงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำหนดให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้แนวคิด คนสมดุล ป่าสมบูรณ์ โดยการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ต่อภาคประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับการสะท้อนออกมาจากทุกฝ่าย ดังเช่น ในมาตรา 64 ที่ให้มีการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัย หรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ที่มีการประกาศกำหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น แต่สามารถอยู่อาศัย ทำกิน ได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ชุมชน หมู่บ้านทั้งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรืออยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้านการคุ้มครอง บำรุง ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการได้รับอนุญาตเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เรื่องการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสำหรับกฎหมายฉบับใหม่ ได้ระบุให้มีการสำรวจและทำรายละเอียด ได้แก่ ชนิดของทรัพยากรให้เป็นชนิดที่เกิดใหม่ทดแทนได้ ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเก็บ และมีการกำหนดกรอบเงื่อนไขอย่างชัดเจน โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นข้อผ่อนปรนที่ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล ในส่วนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ขอหยิบยกปัญหาไฟป่าที่ทางภาคเหนือประสบทุกปี สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและรับมือไฟป่า โดยประชาชนมีเขตรับผิดชอบในการจัดทำแนวกันไฟ ซึ่งเหตุปัจจัยหนึ่งของการเกิดไฟป่ามีต้นตอมาจากการเผาป่า เพื่อทำการล่าสัตว์ ดังนั้น พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จึงมีการกำหนด

แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยเน้นการบริหารจัดการภายใต้แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

ในการเสวนาครั้งนี้ นอกจากการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) แล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์โครงการ คือ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และมิวสิควิดีโอเพลง “เรื่องเดียวกัน” ผลงานประพันธ์ เนื้อร้อง ทำนอง โดย ณัฐวุฒิ เจนมานะ และขับร้องโดย เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ รวมทั้งร่วมขับร้องโดยคนดนตรีฝีมือเยี่ยมเปี่ยมไปด้วยหัวใจนักอนุรักษ์ อาทิ น้าหงา-สุรชัย จันทิมากร (ที่นับเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งวงการดนตรีเพื่อชีวิตและศิลปินแห่งชาติ ) , ต้น-ต้นตระกูล แก้วหย่อง ( ศิลปินเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ), ชิ-ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย, พงศ์-เทอดพงศ์ เภอบา (ศิลปินเพื่อชีวิตจากแดนด้ามขวาน เจ้าของเพลงมหาลัยวัวชน) และ เอ๋ย เอ้ย-กมลรวี กอสัมพันธ์ (ยูทูปเบอร์ที่มีความสามารถทางดนตรี) ซึ่งพร้อมใจกันเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิด “คนสมบูรณ์ ป่าสมบูรณ์” เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังกันโดยทั่วไป

หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น มีการเสวนาเวทีกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เชิญท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง ประธานโครงการคนพร้าวรักษ์ป่า/คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ยังมีนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ, นายประมวล ขันทะธง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า, นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า, นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว, ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว และนายพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา, นายนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปร ดิ้วส์ จำกัด หรือตัวแทนที่กล่าวมา โดยคณะจัดงานได้เชิญมาร่วมเสวนาตามโครงการดังกล่าวด้วย ในที่ประชุมเสวนามีชาวบ้านและตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนกำนันผู้ใหญ่ในอำเภอพร้าวมาร่วมรับฟังและแสดงความเห็นจำนวนมาก

เรื่องมาใหม่