วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชน​ หวังเป็นต้นแบบดูแลป่าและชุมชนพึ่งพากันอย่างยั่งยืน

Social Share

ซีพี ออลล์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชน​ หวังเป็นต้นแบบดูแลป่าและชุมชนพึ่งพากันอย่างยั่งยืนก่อนขยายผล

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ. ซีพี ออลล์ นำโดย คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน และ คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป​ ส่วนงานยุทธศาสตร์​สิ่งแวดล้อมและคอนเน็กซ์อีดี​ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อม คุณชยางกูร ชินวรภัทร ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงเจริญชัย คุณชาติชาย ใจกันทะ กำนันตำบลสะเมิงใต้ พร้อมคณาจารย์ และชาวบ้านจาก 2 ชุมชน ณ ห้องประชุมสิงหรา ชั้น3 อาคารเทพพงษ์พาณิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โดยสาระสำคัญในความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านดงเจริญชัย และ สะเมิงใต้ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของการจัดการปัญหาขยะในชุมชน และ ในแง่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงของสัตว์นานาชนิด โดยมีเป้าหมายที่จะปกป้อง ฟื้นฟู ให้ระบบนิเวศสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาระดับชุมชนการทำเกษตรไร้สารพิษ ตลอดจนการนำผลผลิตทางการเกษตร​ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งาน​ พร้อมกับการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนบนดอยสะเมิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการบริการ พร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างวิถีชุมชนแห่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สำหรับ ซีพี ออลล์ สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งช่องทางออนไลน์ และ พื้นที่หน้าร้าน 7-Eleven ผ่านโครงการ “All SME Market Place” และ โครงการ “Giving Space” พร้อมสนับสนุนทุนการพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนให้ได้มาตรฐาน​เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตต่อยอดสู่การเป็น “SME” ในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม ซีพี ออลล์ ได้ร่วมส่งเสริมองค์ความรู้ “ชุมชนไร้ถัง” โมเดลการจัดการขยะครบวงจร พร้อมสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยระบบธนาคารขยะอิเล็กทรอนิกส์ “OHO PLANET” ที่สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแสดงผลการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการขยะได้อีกด้วย

สืบเนื่องกันนั้น​ ซีพี ออลล์ ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็น “แหล่งชุมชนต้นน้ำเพาะกล้าไม้” ผ่านโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล รักษาป่า คงความหลากหลายทางระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ และผลพลอยได้ คือ ความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพเสริม ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยแนวคิด “ชุมชนดูแลป่า ป่าดูแลชุมชน”

ซีพี ออลล์ โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างคุณค่าทางสังคม โดยเฉพาะส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง (7 Go Together) ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า ปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (7 Go Green) โดยถือเอาแนวทางจากการลงนามร่วมมือกันในครั้งนี้พัฒนา​เป็นต้นแบบขยายผลไปยังชุมชน​ โรงเรียนอื่นๆที่อิงแอบอยู่กับป่า​ กับธรรมชาติ​เพื่อการพัฒนา​สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน​ ตามปณิธานองค์ร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”