วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

แม่ฮ่องสอนประกาศขยายเวลาจำหน่ายสุรา สิ้นสุด 30 เม.ย.นี้ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

14 เม.ย. 2563 : นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เซ็นต์คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 0780/2563 เรื่องขยายกำหนดเวลาการปิดพื้นที่บริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 751/2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 โดยให้สถานที่ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีก และส่งจำหน่ายสุรา สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทุสราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ที่มิใช่กิจวัตรในครอบครัวปกติในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 18.00 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา การควบคุมการแพร่ของเชื้อโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามมาตราในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีคำสั่ง

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 751/2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 จากเดิมสิ้นสุดคำสั่งวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 24.00 น. ให้ขยายเวลา กำหนดออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 24.00 น.