วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

(คลิป) ประภัตร ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เพิ่มแหล่งอาหาร และเสริมรายได้ให้ชาวเชียงใหม่ ช่วงวิกฤติภัยแล้ง

16 ก.พ. 63 : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2563 ได้รับทราบสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งมีปริมาณเก็บกักน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้อยกว่าปี 2562 และปริมาณฝนที่ตกสะสมเฉลี่ยปี 2562 น้อยกว่าปี 2561 รวมทั้งแผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ให้กรมประมงดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณฝายและประตูระบายน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร เสริมสร้างรายได้ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

การจัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลา รวมทั้งสิ้น จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า ปลาสร้อยขาว ปลากระแห และปลาตะเพียนทอง โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) น้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ให้การสนับสนุน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศสิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนประสบความแห้งแล้งไปจนถึงเข้าสู่ฤดูร้อน โดยปกติจะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ความชื้นในอากาศมีน้อย อากาศจะร้อนจัด สำหรับสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปี 2563 มีปริมาณน้ำต้นทุนใกล้เคียงกับปี 2558/59 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562/63 แนวโน้มจะมีความรุนแรง หากมีการใช้น้ำในแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกรมชลประทานได้มีมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562/63 อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร จึงควรมีการเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ในวันนี้จึงได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง บริเวณฝายและประตูระบายน้ำต่างๆ ของลุ่มแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มแหล่งอาหาร และเสริมสร้างรายได้