วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

(คลิป) สหพันธ์มังสวิรัติโลก จับมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน “นวัตกรรมอาหารมังสวิรัติไทย สู่ครัวโลก”

19 ก.พ. 63 : ที่ห้อง D205 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน, ศ.ดร.ประธาน วงศ์วังไพศาล รองประธานสหพันธ์มังสวิรัติโลก, นางสาวผ่องพุท รอนไพริน วิสาหกิจกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านศาลาไชย, ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล ประธานบริษัทสมาร์ทดิจิตอล คอมมูนิเคชั่น จำกัด, ดร.ศิริพร เดชะอูป กรรมการผู้จัดการบริษัทลองไลฟ์ จำกัด, นายพงษศักดิ์ ยุทธนาชัยกุล ผู้ประกอบการโรงงานซีอิ้วเฮงเชียง, นางสาวดวงอนงค์ ยุทธนาชัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะกรีนอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และนางสาวปานชีวัน ชัวชมเกตุ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเซาท์เทิร์น ฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการผลิตและส่งเสริมสินค้าอาหารมังสวิรัติไทย และนวัตกรรมไทย ที่สามารถตอบโจทย์การลดบริโภคโซเดียมและน้ำตาล การใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรที่ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันประเทศไทย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรที่มีระบบการปลูกแบบปลอดสารพิษ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ การบูรณาการด้านวิชาการสุขภาพของคนทั่วโลก การเพิ่มรายได้เกษตรกร เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยปัจจุบันการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความจำเป็นต่อร่างกาย เพราะสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยป้องการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDS) ชะลอโรค ชะลอวัยได้ โดยเฉพาะอาหารที่ผลิตจากพืชเป็นหลักสามารถตอบโจทย์คุณค่าทางโภชนาการ ได้อย่างครบถ้วน

จึงเป็นที่มาทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชน สมาคมและเครือขข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอาหารมังสวิรัติ ให้เป็นสินค้าอาหารนวัฒกรรม เป็นอาหารปลอดภัย เน้นความเป็นธรรมชาติ 100% นอกจากนี้ในการปรุงรสอาหารที่เป็นนวัฒกรรม ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นบัญชีนวัฒกรรมไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 โดยสำนักงบประมาณ ผ่านการตรวจสอบและรับรองผลงานโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ให้เข้าร่วมแสดงผลงานและบันทึกผลงานในหนังสือ  “วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ปี 2563” โดย ดร.ศิริพร เดชะอูป และนายมินนา ปัญญาเลิศ เป็นนักประดิษฐ์ ที่ร่วมสร้างผลงานที่ดี เพื่อตอบโจทย์เรื่องโรค NCDS ที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยและทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นนวัฒกรรมที่มีราคาสามารถเข้าถึงได้ของผู้บริโภคทุกคน คือ ซอสมาสเตอร์เซฟอูมามิ ซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ผลิตจากพืชเป็นหลัก ช่วยควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหาร ให้ลดลงจากเมนูเดิมได้ 30-40%

นอกจากนี้การคำนึงถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบความร่วมมือนี้เราได้ตระหนักและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดสารพิษ เครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบไม่พึ่งพาการเผา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศไร้หมอกควัน และปราศจากการใช้สารพิษที่เป็นเคมีทางการเกษตร ซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะช่วยดูแล และให้เกิดความตระหนักตั้งแต่การจัดการที่ต้นน้ำ คือวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยร่วมกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการให้ความสำคัญเรื่องของต้มน้ำด้านวัตถุดิบ ยังมีความร่วมมือระหว่างกลางน้ำ คือความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่นำวัตถุดิบจากเครือข่ายมาแปรรูปเป็นอาหารมังสวิรัติต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการอาหารที่ปลอดสารเคมี สารพิษ โดยใช้กระบวนการแบบไม่พึ่งพาสารเคมีใด รวมถึงได้บรูณาการกับหน่วยงานบริษัทที่ดำเนินการด้านแพทย์แผนไทย ในการใช้อาหารมังสวิรัติไทยฟื้นฟูผู้ป่วยโรค ร่วมถึงการเสริมการรักษาโรค ทั้งนี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งประชาสัมพันธ์การตลาดนวัตกรรมอาหารมังสวิรัติไทย ยังมีความร่วมมือกับสมาคมมังสวิรัติไทย สหพันธ์วีแก้นเอเชียแปซิฟิก ที่จะช่วยร่วมสนับสนุนการรับรองสินค้ามังสวิรัติปลอดภัย ต่อไป