วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พบสื่อมวลชน เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พบสื่อมวลชน เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมประชาสัมพันธ์งานบริการด้านแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (19 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวงานบริการด้านแรงงานให้กับสื่อมวลชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ร่วมแถลง งานดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงภารกิจของกระทรวงแรงงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการด้านแรงงานให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประชาชนในวัยแรงงาน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน ในฐานะกระทรวงที่ดูแลประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ ต้องทำการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน และสร้างหลักประกันทางสังคม ตลอดจนพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสม เพื่อให้ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน

สำหรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 325 บาทต่อวัน โดยได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้มุ่งที่จะคุ้มครองแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี 2563 ขณะที่แรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานมากขึ้น นายจ้างจึงควรพิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง มากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งนี้ผู้มีปัญหาด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พบสื่อมวลชน ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก ซึ่งทุกหน่วยงานได้นำเสนอภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ในภารกิจสำคัญ ซึ่งสื่อมวลชนจะได้เผยแพร่ขยายผลประเด็นดังกล่าวสู่ประชาชนต่อไป