วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

(คลิป) สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี ‘รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน’

22 ม.ค. 63 : ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ : ครอบครัว ม.ก. “รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน”

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) จังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เป็นสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ โดยได้จัดงานครบรอบ 55 ปีของการสถาปนาสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็นการรำลึกถึงวัน สำคัญแห่งการก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2508

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และเครือข่ายทั้ง 4 ภูมิภาค ว่าเป็นต้นแบบที่ดีที่ให้ทั้งความรู้ และเนื้อหาที่นำไปสู่การสร้างอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน อีกทั้งสร้างความรัก สามัคคีปรองดองของคนในสังคม ภายใต้ศาสตร์ของพระราชา เป็นเรื่องที่ดีมาก เชื่อว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างหลากหลาย แต่สถานีวิทยุ ม.ก.จะยังเป็นสถาบันสื่อที่เป็นแหล่งให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้มแข็งของสังคมได้เป็นอย่างดี รู้สึกดีใจที่ได้เห็นพลังของทุกส่วนมาร่วมกันทำในสิ่งที่ดีเพื่อบ้านเมือง พลังเหล่านี้คือความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของสังคมสืบไป

ภายในงานยังมีเวทีสานเสวนา เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะประสานมือกัน “รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน” ซึ่งถ่ายทอดเสียงและภาพไปยังสถานีวิทยุ ม.ก.ทั้ง 4 ภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการด้านการเกษตรและสุขภาพ ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.และอื่นๆ พร้อมมอบกล้าไม้พันธุ์ดีผลิตภัณฑ์สารชีวภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี สาธิตวิชาชีพการแปรรูปเกษตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรและเยาวชนครอบครัว ม.ก. องค์กรต่างๆ รวม 30 องค์กร

โอกาสนี้ ได้มีการมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนครอบครัว ม.ก. หน่วยงานเครือข่าย สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันตลอดมา