วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ดูพื้นที่สร้างอ่างห้วยแม่มาศ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23-24 พ.ค.67

Social Share

ดูพื้นที่สร้างอ่างห้วยแม่มาศ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23-24 พ.ค.67

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีกรมชลประทานสรุปผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
เดินหน้าเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันเดียวกัน ที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง กล่าวต้อนรับ นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน และนายนคร ศรีธิวงค์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม กรมชลประธาน และ ดร.ชญาทัต เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน พร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 23-24 พ.ค.67

จากนั้นชมวิดีทัศน์ผลสำรวจโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านปางโม่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2530 ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้าห้วยแม่มาศ ต่อมาทางกรมชลประทานได้เนื่องจากจุดที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง อ.เชียงดาว จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าสำรวจสภาพพื้นที่จุดที่ตั้งโครงการอีกครั้งหนึ่งพบว่าราษฎรบ้านแม่ป๋าม ยังคงมีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศอยู่ เนื่องจากในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ต้องการแหล่งน้ำเก็บกักสำหรับอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ บ้านแม่ป๋าม บ้านปางเฟือง บ้านปางโม่ บ้านแม่มะกู้ บ้านห้วยน้ำริน และบ้านไตรสภาวคาม ในเขตตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงด้านอาหารมีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

ทางฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 1 พิจารณาเลื่อนจุดที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ มาทางด้านท้ายน้ำเพื่อให้อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมศึกษาวางโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าจุดที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว บริเวณป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ประมาณ 202.57ไร่ เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการของหน่วยงานรัฐที่ต้องเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537)

จากนั้นกรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัด , บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 66 สิ้นสุดวันที่ 22 มิ.ย. 67 รวมระยะเวลา 360 วัน

ในครั้งนี้ กรมชลประทานสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สามารถเก็บกักน้ำได้ 2.57 ล้านลูกบาศก์เมตร มีค่าลงทุนโครงการรวมทั้งสิ้น 182.189 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้ 4,227 ไร่ ซึ่งมีมูลค่าผลประโยชน์ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า 152,000 บาทต่อครัวเรือน โดยผลประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ 4,128 ไร่ ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 8 บ้านปางโม่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 12 บ้านแม่มะกู้ หมู่ที่ 16 บ้านห้วยน้ำริน และหมู่ที่ 5 บ้านไตรสภาวคาม รวมทั้งสิ้น 1,646 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินด้านการเกษตรจากปัจจุบันร้อยละ 116.79 เป็น ร้อยละ 122.39 ซึ่งมีมูลค่าผลประโยชน์ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 152,035 บาทต่อครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น 8,565 บาทต่อครัวเรือนต่อไร่ และการสร้างอ่างเก็บน้ำ จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนในท้องถิ่นและจังหวัด เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและชุมชนโดยรอบได้อีกด้วย

ต่อมานายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นำคณะทุกท่านลงพื้นที่ฝายแม่ป๋าม พร้อมนายสมทบ จำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแม่ป๋าม พร้อมนายชาติ ผาสพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นำลงพื้นที่ดูฝายแม่ป๋ามตัวบน และอีกพื้นที่ นายกเทศบาลตำบลปิงโค้ง พร้อมนายอุทัย บางทน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านปางโม่ พาดูฝายแม่มาศ เป็นจุดที่ใกล้พื้นที่หัวงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังกล่าว โดยนายกตำบลปิงโค้ง และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เห็นว่าหากสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศแล้ว จะเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งในด้านนำไปอุปโภค -​ บริโภค แล้ว ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อน้ำไปเป็นแหล่งน้ำในการนำไปดับไฟป่า จากที่ตำบลปิงโค้งเคยติดอันดับต้นๆที่ฤดูแล้งที่ผ่านมาเกิด Hotspot จุดความร้อนที่มากอีกอำเภอหนึ่งในเชียงใหม่ หากมีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ จะสามารถให้ ฮ.มารับน้ำไปดับไฟป่าได้ และที่สำคัญยังจะช่วยให้ชาวบ้านและเกษตรกรนำน้ำไปทำการเกษตรสร้างอาชีพที่มั่นคงต่อไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในวันที่ 24 พ.ค.67 สื่อมวลชนร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการและชาวบ้าน ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดช่วงเช้า ตามกำหนดการมีผู้แทนกรมชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือผู้แทนมาเป็นประธานในการประชุม นายพิศาล ลาภตระกูล ผู้จัดการโครงการ นำเสนอผลการศึกษาของโครงการ ส่วนการนำเสนอประเด็นผลกระทบพร้อมสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดย นายนคร ศรีธิวงค์
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ดร.ชญาทัต เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ในครั้งนี้

เรื่องมาใหม่