วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

เชิญชวน เช็ค ชิม ชอป อุดหนุนกาแฟจากบาริสต้า Cafe De’Doising โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โครงการ “เรียนดี มีรายได้”

Social Share

เชิญชวน เช็ค ชิม ชอป อุดหนุนกาแฟจากบาริสต้า Cafe De’Doising โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โครงการ “เรียนดี มีรายได้”

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ Cafe De’Doising โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางธนพินท์ พวงทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางร่วมเปิด Cafe De’Doising โดย นางกัญวรา วงศ์ธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กล่าวว่า Cafe De’Doising เป็นกิจกรรมในโครงการ “เรียนดี มีรายได้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ โดยการใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ความสำเร็จ การนำทักษะทางวิชาการมาประยุกต์ ให้นักเรียนฝึกทักษะชีวิตควบคู่ไปกับทักษะอาชีพ โดยได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรและพืชเศรษกิจในท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ในฐาน การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการฝึกทักษะอาชีพในร้านคาเฟ่ ซึ่งนักเรียนที่ทำหน้าที่บาริสต้า เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภายในร้าน Cafe De’Doising จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในราคาร้อนแก้วละ 35 บาท และ เย็น 40 บาท เป็นกาแฟที่ผลิตในท้องถิ่น นอกนี้ยังมี ขนม สินค้า และ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชนเผ่า จากผลงานนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งเเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สถานศึกษามุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งใน การขับเคลื่อนการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน เพื่อให้เป็นสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ ตามนโยบายของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่