วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

อธิการบดีนำผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 2023 China-ASEAN Education Cooperation week

Social Share

อธิการบดีนำผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 2023 China-ASEAN Education Cooperation week

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมการประชุม 2023 China – ASEAN Week Education Cooperation Week (CAECW) Guiyang China (29th-30th Aug 2023)การประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและสาธารณประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd ทั้งนี้ ยังมีผู้บริหารจากคณาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.พระนคร รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอีกหลายแห่งเข้าร่วมงานประชุมด้วย

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ยังเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ในด้านความร่วมมือ โครงการ หลักสูตรและการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตในที่ประชุม China – ASEAN Week Education Cooperation Week (CAECW) พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Guizhou Radio and Television Station เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา และ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ (New Energy Vehicle, EV) และหลักสูตร Bigdata ที่สอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่อง The Belt and Road Initiative ที่ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 10 ในด้านการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย