วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอน “รวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)”

Social Share

แม่ฮ่องสอน “รวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)” เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5ส. ลงสู่บริบทของวัดและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่วัดจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)” โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรภาคีความร่วมมือ 7 ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5ส ลงสู่บริบทของวัดและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทำให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญ “วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัด ในใจคน” โดยมีแนวปฏิบัติ 3 พันธกิจสู่วัดสวยด้วยความสุข ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และการพัฒนาพื้นที่จิตใจ และปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ จัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงพลังจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 อีกด้วย

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

 

 

เรื่องมาใหม่