วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

รร.อนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ตลาดนัดอนุบาล สอนคติให้เด็กทำงานกับผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบ

Social Share

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก และวันตลาดนัดอนุบาล ปี 2567 สอนคติให้เด็กทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับผิดชอบ รู้จักค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันตลาดนัดอนุบาลและวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย“ โดยมี นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กิจกรรมวันตลาดนัดอนุบาลและวันเด็กแห่งชาตินี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทย และเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยฝึกทักษะการวางแผน การจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงส่งเสริมให้เขามีความรับผิดชอบ และเป็นการจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะ ในการจัดการ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนครบถ้วน ตามเป้า ประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ และเพื่อสนองนโยบาย พระราชบัญญัติการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมวันตลาดนัด จึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยฝึกทักษะการวางแผน การจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ การค้าขาย การคิดกำไร ขาดทุน

โดยวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาด้านจริยธรรม ได้รับการส่งเสริมด้านสุขอนามัย ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาในเรื่องการจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในรูปกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิถีชีวิตชาวบัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยทีมผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครอง มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน