วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

คอเหล้าเชียงใหม่เศร้า ขยายเวลาขายเหล้าไปจนถึง 30 เม.ย.นี้

17 เม.ย. 63 : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เซ็นต์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2563 เรื่องขยายระยะเวลาการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 11/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรายงานผลการจับกุมและดำเนินคดกับผู้ฝ่าฝืน ข้อ 1 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ที่ห้อามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รวมกลุ่มกันดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ประชาชนที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาของตนในจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มจะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุ่มกันจัดงานสังสรรค์ อันอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้ นอกจากนี้ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร หรือการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายชีวิตกัน ซึ่งจะเป็นภาระแก่บุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด หรือระงับความเสี่ยงจากการที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีอาการหรือยังไม่ได้รับการตรวจยืนยัน จะไปเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชนแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 (3) และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเป็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลา ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวณ จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548