เชียงใหม่ เร่งยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว

Social Share

เชียงใหม่ สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว มีเพียง 15 แห่งเท่านั้น เร่งยกระดับมาตรฐานเพื่อต้อนรับเข้าสู่ AEC และให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย

ช่วงเย็นวันที่ (16 ม.ค. 61) นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวถึงผลการประเมินสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานประกอบการสปา โรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน ที่ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

 

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า 13 ล้านคนต่อปี ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น และจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดที่ติดอันดับการท่องเที่ยวของโลกด้วย และเป็นที่ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว จุดนี้ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้

แต่สิ่งสำคัญอีกด้านหนึ่ง ก็คือเรื่องของระดับมาตรฐานด้านสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้องผลักดันให้เกิดมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งเกื้อกูลต่างๆ และใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว รวมไปถึงยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุม การสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยม เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเรื่อยมา จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปหัตถกรรม รวมไปถึงสิ่งที่เราสร้างขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ในปัจจุบัน สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีความจำเป็นต้องดูแล และผลักดันให้ได้มาตรฐานด้านการบริการและด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศไทย จึงเห็นควรยกระดับสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอุสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมนี้

 

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือว่าเป็นการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว มีการออกบูธของสถานประกอบการต่างๆ ที่ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นรายได้ทางด้านเศรษฐกิจการ่องเที่ยวได้มากขึ้น และอยากให้สถานประกอบการพัฒนาตนเองเพื่อให้มาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยว AEC และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เพราะหากนักท่องเที่ยวมั่นใจก็จะมีรายได้เข้ามายังประเทศและจังหวัดมากขึ้นด้วย

นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่างถึงภาพรวมของการดำเนินงานในกิจกรรมครั้งนี้ ว่ากิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมการดำเนินงานหลายส่วน ตั้งแต่ การจัดประชุมชี้แจงสถานประกอบการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงพื้นที่ ประเมิน คัดเลือก สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึง การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองฯ มาจัดแสดงข้อมูลศักยภาพด้านการตลาด ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2561 ณ ลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์

 

ด้านนายธนกร สมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ เพิ่มเติมว่า กลุ่มสถานประกอบการที่มีความพร้อมและขอรับการประเมินมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมฯ ของเรา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานประกอบการสปา ได้แก่ โอเอซิสสปาลานนา , วารีสปา , ศิราสปา และสมาคมไทยล้านนาสปา กลุ่มที่สอง กลุ่มสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ได้แก่ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท เชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ และ รงแรมยูเรเซียเชียงใหม่

กลุ่มที่ 3 แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน  Homestay กิจกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ปางช้างแม่แตง , โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา และชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ ส่วนกลุ่มที่ 4 บริษัทนำเที่ยว สถานที่จำหน่ายของระลึก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เจเจ ทราเวล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ยูยู ทราเวลดด , บริษัท นอร์ทเทริน อันซีนทราเวล จำกัด และ บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
ห้ามพลาด!! ฮิโนกิแลนด์ นำซากุระญี่ปุ่นแท้ 1,300 ต้นปลูกรอบโครงการ จะบานไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 62
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลยี่เป็งและฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น
เชียงใหม่ เปิดงาน Chiangmai Flora 2018 ภายใต้แนวคิด “Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ”
การท่องเที่ยวกรุงโซล เผยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ หวังบุกตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง นำ 3 ดาราชื่อดัง ร่วมแชร์ประสบการถ่ายทำละคร