วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

กองบิน 41 เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นและลานจอด

กองบิน 41 เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นและลานจอด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินราชการ

19 สิงหาคม 2563 : นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุสาขานิรภัยอากาศยานและลานจอด โดยมีข้าราชการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ที่ห้องประชุมฝูงบิน 411 กองบิน 41

นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน 41 กล่าวว่า เนื่องจากกองทัพอากาศมีการเกิดอุบัติเหตุภาคพื้น เกี่ยวกับสาขานิรภัยอากาศยานและลานจอดบ่อยครั้ง และมีแนโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความประมาท และไม่มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 เพื่ออบรมให้ความรู้ในด้านนิรภัยอากาศยานและลานจอดต่างๆ อาทิ การให้ความรู้พื้นฐานด้านนิรภัยการบิน การอบรมด้านการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การอบรมการนิรภัยอากาศยานและลานจอด การอบรมการทบทวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และรายงานอันตรายในอดีต นำมาทบทวนและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงทรัพย์สินของราชการด้วย