วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

วัดสันติธรรม เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหาจุลกฐินสามัคคี มหาบุญอันยิ่งใหญ่ของล้านนา

Social Share

ช่วงเย็นวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เปิดเผยว่า หลังจากออกพรรษาแล้ว ทางวัดสันติธรรม ทางคณะศรัทธาวัดสันติธรรม มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรที่จะจัดงานปั่นฝ้าย ทอผ้า จุลกฐิน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 อันเป็นมหากุศลที่ทำได้ยาก เพราะจะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่่วน

วิธีการทำจุลกฐินนั้น มีหลักสำคัญอยู่ที่การเก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย กรอเส้นด้าย ทอผ้า เย็บให้เป็นไตรจีวร ย้อมด้วยสีที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย แล้นำมาถวายเป็นผ้ากฐิน ทุกกระบวนการจะต้องทำให้เสร็จใน 1 วัน 1 คืน ในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในจุลกฐิน จะได้ผลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ สามารถสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังได้ทันใจ เพื่อให้สำเร็จในอานิสงส์ดังกล่าวนั้น ทางวัดจึงพร้อมใจกันที่จะจัดงานปั่นฝ้าย ทอผ้า มหาบุญจุลกฐิน

เพื่อถวายทานจุลกฐินตามจารีตประเพณี แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคณะสงฆ์ คณะศรัทธาประชาชนผ่านจารีตประเพณีและพิธีกรรม เพื่อสืบสานประเพณีจุลกฐินล้านนาโบราณให้คงอยู่สืบไป และรวบรวมทุนทรัพย์ในการบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาให้แล้วเสร็จ และเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์และปูชนียวัตถุในวัดสันติธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนทั่วไป

ทางวัดจึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้เข้าร่วมกันบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุเพื่อเป็นเจ้าภาพหัวหน้าสายกฐิน ถวายผ้าบริเวณกฐิน และมาร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย การปั่นฝ้าย ทอผ้า มหาบุญจุลกฐิน ให้คงอยู่สืบไป