วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

ผช.รมว.กระทวงเกษตรฯ รับฟังปัญหาฝายดอยแต ลำพูน เร่งแก้ปัญหาระบบส่งน้ำจากการถูกน้ำท่วมเสียหาย

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

2 สิงหาคม 2563 : นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่บริเวณ ฝายเหมืองจี้(ฝายดอยแต) ณ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาของการพัฒนาฝายดอยแต ซึ่งเป็นโครงการประตูระบายน้ำเหมืองจี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น

แต่เดิมฝายดอยแต เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่กรมชลประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีขนาดความยาวสันฝาย 40.00 เมตร สูง 2.20 เมตร ซึ่งปัจจุบันฝายแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากการน้ำไหลบ่าเข้าท่วมของลำน้ำแม่ทา อีกทั้งเป็นลำเหมืองดิน ที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมและการทับถมของตะกอน ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลนี้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำจึงร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้า

ในเบื้องต้นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดหา และสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปแล้วจำนวน 3 เครื่อง ทั้งนี้ได้รับทราบข้อสั่งการและจะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป พร้อมทั้งจะสนับสนุนโครงการประตูระบายน้ำเหมืองจี้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ

เมื่อขั้นตอนการดำเนินงานเสร็จสิ้น โครงการประตูระบายน้ำเหมืองจี้ จะมีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำ จำนวน 5 ช่อง ขนาด 5.00 X 4.00 เมตร ด้วยงบประมาณ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะที่ 1 ประตูระบายน้ำ 58 ล้านบาท ระยะที่ 2 อาคารป้องกันตลิ่ง 32 ล้านบาท และระยะที่ 3 ระบบส่งน้ำ 60 ล้านบาท โดยจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือสำหรับพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 6,900 ไร่ สำหรับอุปโภค – บริโภค จำนวน 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน 168 ครัวเรือน 504 คน