วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

(มีคลิป) เปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยวใหม่ UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ @ I Love Flower Farm

เปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยวใหม่ UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ @ I Love Flower Farm

4 พ.ย. 62 : นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว, นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมคณะให้การต้อนรับ

สำหรับแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้วในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์ มูลทา กับนายสิริกร นันทะขว้าง ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้ามากว่า 20 ปีแล้ว

เกษตรกรตำบลเหมืองแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้มีการเพาะปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า เช่น เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 400 – 600 ไร่ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก จำนวน 65 ราย ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว ไม้ดอกของตำบลเหมืองแก้วนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน ปีละ 80 – 100 ล้านบาท แต่ละปีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร เป็นงานประจำปี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าของตำบล และให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของตำบลอีกด้วย

I Love Flower Farm แห่งนี้ โดยการริเริ่มของนางสาวณวิสาร์ มูลทา และนายสิริกร นันทะขว้าง Smart Farmer ต้นแบบ การปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร อำเภอแม่ริม ที่มีแนวความคิดที่จะให้แปลงปลูกไม้ดอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้เกษตรกรผู้ไม้ดอกและชุมชนตำบลเหมืองแก้ว ได้มีส่วนร่วมรับประโยชน์ โดยการนำผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรทั่วไป เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรต่อไป