วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

มทร.ล้านนา จับมือ 11 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นเครือข่าย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ “U DEAL WE DO”

Social Share

มทร.ล้านนา จับมือ 11 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นเครือข่าย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ “U DEAL WE DO” สานต่อแนวคิดนักศึกษาป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายชินวัตร เรียนคำนายกสโมสรนักศึกษาและนายธันวา พานิช ประธานสภานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) โครงการมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ (University Deal for Health Promotion Network of Chiang Mai) “U DEAL WE DO” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและสถาบันการอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน ในการที่จะร่วมเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในหลากหลายมิติ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ในการเสริมสร้างสุขภาพของสมาชิกเครือข่ายนำไปสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ในอนาคตต่อไป ซึ่งโครงการนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2566 นี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

เรื่องมาใหม่