มช. ประกาศกลับไปสอนรูปแบบออนไลน์ พร้อมปรับแนวทางสอบกลางภาคให้เหมาะสม ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Spread the love

วันที่ 2 ม.ค. 64 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น

เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงวันหยุดปีใหม่มีนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชาจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา เว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในการจัดสอบ อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา หรือพิจารณาเลื่อนการสอบออกไปตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการจัดสอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ ปลดล็อคให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ไม่กำหนดเวลาขาย สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งกินได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนคลิกออฟ แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ 21 ม.ค. นี้ ที่เชียงใหม่
มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”
พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลจัดการเชื้อเพลิงให้ทันก่อน 31 ม.ค. นี้ เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน
เชียงใหม่ไฟเขียว กาดนัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ