วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

มช. ประกาศกลับไปสอนรูปแบบออนไลน์ พร้อมปรับแนวทางสอบกลางภาคให้เหมาะสม ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Spread the love

วันที่ 2 ม.ค. 64 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น

เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงวันหยุดปีใหม่มีนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชาจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา เว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในการจัดสอบ อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา หรือพิจารณาเลื่อนการสอบออกไปตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการจัดสอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) ตะลึง!! เชียงใหม่ ติดโควิด-19 เพิ่ม 281 ราย คาดจะมีเพิ่มถึง 1,000 คน ชี้ผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน
เชียงใหม่ประกาศยกเลิก 5 งาน ไหว้สา ทำบุญ บวงสรวง ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบช่วงสงกรานต์
กองพลทหาราบที่ 7 เร่งสนับสนุนเตียงรักษาผู้ติดโควิด เชียงใหม่พุ่ง 381 คนแล้ว ตั้งเป้าเตรียมเตียงเพิ่มถึง 1,000 เตียง
(คลิป) สมศักดิ์ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ วางเป้ายึดทรัพย์ 6 พันล้านตัดตอนเครือข่ายยาทั่วประเทศ
มาเชียงใหม่ ต้องกักตัวหรือไม่ ตาม (ศ.ข.ฉ.ก) 32/2564 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยติดโควิด-19 แล้ว 280 เตียง หลังจากมียอดผู้ป่วยพุ่ง 47 รายใน 4 วัน