วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

มช. ประกาศกลับไปสอนรูปแบบออนไลน์ พร้อมปรับแนวทางสอบกลางภาคให้เหมาะสม ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Spread the love

วันที่ 2 ม.ค. 64 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น

เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงวันหยุดปีใหม่มีนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชาจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา เว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในการจัดสอบ อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา หรือพิจารณาเลื่อนการสอบออกไปตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการจัดสอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
เชียงดาว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม บ่อนพนัน และยาเสพติดในพื้นที่
เมียติดโควิดอยู่ต่างประเทศ หนุ่มเชียงใหม่อารมณ์เปลี่ยว ขโมยชุดชั้นในมาสำเร็จความใคร่
ร้องเรียน “ร้านปิ้งย่าง” ย่านแม่ริม เปิดให้เล่นสนุ๊กเกอร์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ศปอ.แม่ริม ตรวจสอบกำชับให้เข้มปฏิบัติตามคำสั่งฯ จ.เชียงใหม่