วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่ากว้าง มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ยากไร้

Spread the love

วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พระครูชาคริยานุวัตรเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลร่วมใจกันจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและมอบเงินให้กับผู้ยากไร้ในตำบลท่ากว้างที่ประสบปัญหาการดำรงชีพในสถานการณ์อันไม่ปกติเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นการเริ่มต้น โดยได้มอบเงินจากกองทุนพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตตำบลท่ากว้าง รายละ 2,000 บาท และเงินสมทบจากคณะสงฆ์ตำบลท่ากว้างและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลจำนวนหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งเครื่องบริโภคมีทั้งหมด จำนวน 7 ราย ประกอบไปด้วยราษฎรผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1 บ้านหัวหลิม จำนวน 2 ราย คือ นางหอม ศิริวรรณ และนางอัมพร โพธิยอด หมู่ที่ 2 นางเกี๋ยง บุญทา หมู่ที่ 3 นางปัน โยชัย หมู่ที่ 4 นางหล้า บุญหา หมู่ที่ 6 นางนวล ผัดเจริญ และ หมู่ที่ 7 นางสุรีย์ ฟักนาค

นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีคำบลท่ากว้าง เปิดเผยว่า การเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องบริโภคพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้ เป็นการให้กำลังใจแก่ราษฎรในตำบลที่ประสบปัญหาภาวะค่าครองชีพในภาวะปัจจุบันนี้ ราษฎรบางรายมีอาชีพรับจ้างรายวันทั่วไปบางวันก็มีงานทำบางวันก็ไม่มีคนจ้างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทุกๆ ก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันอยู่บ้านเพื่อร่วมใจกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่ากว้าง และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้าง พระครูชาคริยนุวัตรได้ร่วมมอบเครื่องบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตลอดถึงฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ท่ากว้าง ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาลได้ร่วมใจกันสมทบปัจจัยทุนทรัพย์ เพื่อมอบให้ผู้ยากไร้เพื่อจะได้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข