วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ชาวบ้านป่าแป๋น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยธนาคารข้าวของพ่อ ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก

Social Share

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ราษฏรบ้านป่าแป๋ ร่วมกิจกรรมขนข้าวขึ้นหลอง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานก่อตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธี เป็นประธานเปิดงาน วันรำลึกธนาคารข้าว 1 มีนาคม ของทุกปี ซึ่ง ถือเป็นวันธนาคารข้าวของโลก เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าละว้า บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในการเสด็จฯ ครั้งนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนให้จัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกขึ้นที่บ้านป่าแป๋ เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนข้าวในการบริโภค

ดังนั้น ธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ จึงถือได้ว่าเป็น ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก และได้มีการขยายผลธนาคารข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ราษฎรในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ

นายทวีวัฒน์ วิสิฏสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ กล่าวว่า ในทุกๆปีของวันที่ 1 มีนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลป่าแป๋ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ราษฎรบ้านป่าแป๋ ซึ่งเป็นชนเผ่าละว้า และ พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมพิธีทำขวัญข้าวและขนเข้าขึ้นยุงฉาง หรือ ธนาคารข้าว เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีต่อยอดรักษาพันธุ์ท้องถิ่นต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่ามิให้สูญหาย
.