วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

(คลิป) บิ๊กตู่ บินด่วนมาเชียงใหม่ นำจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วม “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”

นายกรัฐมนตรี นำประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วม Kick off “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเป้าหมายรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

24 ก.ค. 63 : พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และประชาชนจิตอาสากว่า 1,500 คน ร่วม Kick off “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” บนพื้นที่ 68 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการปลูกป่าในครั้งนี้ ได้ใช้หลัก “การปลูกเสริมพื้นที่ป่า” โดยใช้ไม้ขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง ปลูกเสริมแบบคละเรือนยอด ตามโครงสร้างของผืนป่าที่มีทั้งไม้พื้นล่าง ไม้ระดับกลาง และไม้เรือนยอด ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการปลูก จะเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่น อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง คำมอกหลวง รวมถึงพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่า และมีจุดเด่นของกิจกรรมอยู่ที่การกำหนดแนวปลูกต้นไม้ เป็น “รูปแผนที่ประเทศไทย” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าในประเทศ และแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการคืนความสวยงามให้แก่ผืนป่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติ การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร และการสร้างโป่งเทียมอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับแผนและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ในพื้นที่จังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะมีการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ส่วนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563-2570 โดยในปี พ.ศ. 2563-2565 จะดำเนินการฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 22,000 ไร่ รวมทั้งฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าในจังหวัดที่เหลือจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี และในปี พ.ศ. 2565-2570 ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎร ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถาม ขอกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 – 3 ต่อ 5551 หรือ ขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ และที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป