วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

กรมการขนส่ง สั่งระงับหยุดเดินรถโดยสารสาธารณะตามคำสั่งเคอร์ฟิว

 

3 เม.ย. 63 : นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกหนังสือคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 225/2563 เรื่องระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 36 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติในหลักการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนกลาง มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานคร และหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด จัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด หรือระงับการเดินรถ หรือจำกัดพื้นที่การเดินรถในเส้นทางหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งระงับการเดินรถ ดังนี้

  1. ให้ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานคร และหมวด 2 หมวด 3 ในทุกเส้นทางที่มีเที่ยววิ่งคาบเกี่ยวในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  2. ให้ระงับการเดินรถโดยสารไม่ประจำทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  3. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งพิจารณาการจัดการเดินรถให้ผู้โดยสารและผู้ประจำรถสามารถกลับถึงที่พักหรือจุดหมายได้ก่อนเวลาห้ามบุคคลภายนอกออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
  4. ในกรณีที่มีประกาศหรือคำสั่งระงับ ในลักษณะเดียวกับข้อ 1 หรือข้อ 2 สำหรับเส้นทางในพื้นที่จังหวัดใด โดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าคำสั่งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย
  5. กรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 หากมีความจำเป็นหรือเป็นการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน ให้สามารถจัดการเดินรถได้ โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามความในข้อ 1 แห่งข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีข้อกำหนดหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น