วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดตัวที่ตั้งสาขาพรรคอย่างเป็นทางการแล้วในอำเภอดอยสะเก็ด

พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดตัวที่ตั้งสาขาพรรคอย่างเป็นทางการแล้วในอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อดูแลสาขาพรรคทั่ว 16 จังหวัดภาคเหนือ

22 พ.ย.63 : ที่ห้องประชุมโรงแรมทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยจัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทยภาคเหนือ โดยมีนางสาวปุณิกา เศรษฐกุลดี รองเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย เป็นผู้แทนพรรคฯ มาร่วมประชุมและจัดตั้งสาขาพรรคฯ ด้วย ซึ่งการประชุมสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการและจัดตั้งสาขาพรรคในครั้งนี้ เป็นไปตามความในข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจไทยพ.ศ.2562 ข้อ 19 และ 21 รวม 9 ตำแหน่ง

สำหรับการจัดตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทยภาคเหนือในครั้งนี้ เป็นการจัดตั้งสาขาพรรคสาขาที่ 1 ของภาคเหนือ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 280 หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยสาขาพรรคฯ ภาคเหนือจะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 16 จังหวัดในภาคเหนือทั้งหมด

ทั้งนี้ พรรคเศรษฐกิจไทย ได้รับการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองลำดับที่ 73 เมื่อวันที่ 7 เมษายน2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 17 คน โดย มีนายประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค นายเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค มีการจัดตั้งสาขาพรรคไปแล้ว 1 แห่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนโยบายสำคัญของพรรคจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในกิจกรรมทางการเมืองและจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต จะส่งเสริมความอยู่ดี กินดีของประชาชนทุกระดับและจะส่งเสริมและพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรืองและกระจายดุลทางการปกครองและการบริหาร เพื่อลดอานาจรัฐไปให้ประชาชนในท้องถิ่นได้จัดการตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพราะปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นย่อมรู้ดีที่สุด

ฉะนั้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ความต้องการของประชาชนมีความหลากหลาย จึงจาเป็นที่ต้องให้คนรู้ปัญหาเป็นคนแก้ปัญหา ไม่ใช่เอาคนที่อื่นมาช่วยแก้ปัญหา