วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

“TED Youth Startup Road Show 2023” ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ตั้งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup 200 โครงการ ทุนกว่า 160 ล้านบาท

Social Share

“TED Youth Startup Road Show 2023” ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ตั้งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup 200 โครงการ ทุนกว่า 160 ล้านบาท

เมื่อ​วันที่​ 15 มีนา​คม 2566 ที่ Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดกล่าวเปิดกิจกรรม และการบรรยาย “บทบาทและภารกิจของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ในการสนับสนุน SMEs และ Startups” พร้อมได้บรรยาย “บทบาทและภารกิจของ TED Fund ในการสนับสนุน SMEs และ Startups” โดย ผู้บริหารจาก TED Fund กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ TED Youth Startup มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และสนับสนุนสถาบันการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ กองทุนฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเดินสายโรดโชว์ที่ชื่อว่า “TED Youth Startup Road Show 2023” ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Fund for Future – STARTUP for Young Gen” ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ แนะแนว และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมขอรับทุน TED Youth Startup โดยได้มีการเตรียมทุนไว้ 160 ทุน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช กล่าว

หลังจากนั้น คุณเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ขึ้น เสวนาพิเศษ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ TED Youth Startup” โดย เจ้าหน้าที่จาก TED Fund และตัวแทน TED Fellow คุณเอกธัช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กล่าวว่า “กองทุนฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 เราได้วางแผนการจัดสรรเงินสนับสนุนทุนให้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโครงการ TED Youth Startup โดยตั้งเป้าจะสนับสนุนผู้ประกอบการจำนวน 200 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนทุนกว่า 160 ล้านบาท TED Fund มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การเป็น ‘ประเทศฐานนวัตกรรม’ ที่ยั่งยืนต่อไป”

นอกจากนี้​ยังมีการเสวนาพิเศษ “การแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย รุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนโครงการ TED Youth Startup โปรแกรม IDEA และ POC โดยคุณชาคริต ยิ้มใย หัวหน้างานพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และบรรยายพิเศษ “จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์จาก GURU STARTUP” โดย ​คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคม อีสปอร์ต แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดกิจกรรม “TED Youth Startup Road Show 2023” ภายใต้แนวคิด “Fund for Future – STARTUP for Young Gen” ครั้งที่ 4 ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 มีนาคม ณ อาคาร KX Knowledge Xchange สามารถติดตามละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://web.facebook.com/tedfund.most.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร คุณวรเทพ โทร 092-0499878, คุณเบญจมาศ โทร 081-2398942