วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

SUN ร่วมมือ Pacific Seeds ยกระดับสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน หนุนอุตสาหกรรมเกษตรโตยั่งยืน

Social Share

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด หรือ PACIFIC SEEDS ในเครือ แอดแวนต้า (ADVANTA) มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโต สร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตร ต่อยอดสู่การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทจึงได้สานต่อความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ PACIFIC SEEDS ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่ง PACIFIC SEEDS เป็นบริษัทในเครือ แอดแวนต้า (ADVANTA) ที่มีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

โดยเฉพาะในเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดในเชิงการค้าที่ประสบผลสำเร็จ ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเชื่อมโยงเครือข่ายในการค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน สายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะกับการส่งเสริมการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเหมาะที่จะใช้ในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านเมล็ดพันธุ์ ขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก

ด้าน นายประทัป บอส กรรมการบริษัท PACIFIC SEEDS กล่าวว่า บริษัทได้มองเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจข้าวโพดหวานของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง โดย PACIFIC SEEDS และ SUN ได้เริ่มมีความร่วมมือกัน ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร จนได้สายพันธุ์ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวในพื้นที่ปลูกให้ได้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในปี 2564 มีการต่อยอดสู่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานคุณภาพสายพันธุ์ เอส-1 ภายใต้ตราสินค้าตะวันหวาน จำหน่ายในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงประโยชน์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเมืองไทย มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงในระดับแปลงเกษตรกร และสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างสองบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนที่ร่วมมือกันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ดี โดยการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกัน และขยายผลสู่เกษตรกร เพื่อได้ปริมาณผลผลิตในการปลูกที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป