วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

“ซันสวีท” บวงสรวงพระพิรุณ พร้อมยกทัพพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร

9 กันยายน 63 : ที่บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีด้านการเกษตร ในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล แก่ พนักงาน เกษตรกร และผู้ที่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดข้าวโพดหวาน และเผยแพร่ความรู้ ผ่านนิทรรศการด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตรต่าง ๆ อาทิ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด เป็นต้น

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวง คณะผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้รวบรวมวัตถุดิบ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน ) บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมประชุมหารือองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และร่วมวางแผนในการแก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน โดยการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป