วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

อำเภอสันทราย บูรณาการทุกหน่วยตรวจสถานศึกษา เปิดภาคเรียนวันแรก ต้องปลอดภัยแบบ New Normal

1 กรกฎาคม 2563 : อำเภอสันทรายบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการร่วมฝ่ายปกครอง สถานศึกษา ตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม. อปท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63 ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งในอำเภอ ภายหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ และการเตรียมการด้านสถานที่รองรับมาตรการตามข้อกำหนดฯ

ในการออกตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการเข้มในการป้องกันโรคตามมาตรการของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการกำหนดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ่อย ๆ ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการดูแลนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจเยี่ยมพบว่ามีผู้ปกครองทยอยมาส่งนักเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียน และภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันความแออัดด้านการจราจรแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง สภาพการจราจรบริเวณโรงเรียนคล่องตัว มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของโรงเรียน ทั้งมาตรการหลัก7 ด้าน และมาตรการเสริม 5 ด้าน ในกรณีที่พบว่ามีนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สถานศึกษาจะเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนเพื่อนำนักเรียนไปตรวจรักษาทันที นอกจากนี้ได้แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียน ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย