วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

ผู้ช่วยเลขาฯ การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดประชุมวิชาการ เพิ่มความรู้ ทักษะทางการศึกษาพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

Social Share

29 ก.ย. 2561 : ที่ห้องประชุม ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34 Academic Symposium 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ในนามประธานคณะกรรมการการดำเนินงาน นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,200 คน เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจะได้รับความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการประชุมวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

สำหรับการประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34 Academic Symposium 2018 ในครั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน) ได้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมวิชาการ The Startup Education 360° : Secondary Educational Service Area Office 34 Academic Symposium 2018 เพื่อเป็นเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่บูรณาการโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้และมวลประสบการณ์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งมิติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จนเกิดนวัตกรรมนำไปสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลต่อไปในอนาคต