วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

แม่ฮ่องสอน ออกมาตราการคุมเข้มตรวจ เพื่อควบคุมกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมาตราการคุมเข้มตรวจ เพื่อควบคุมกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ หนึ่งในแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมกันออกตรวจ เพื่อควบคุมกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ หนึ่งในแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมาตรการในการออกตรวจร้านค้าจำหน่ายสุราหลายๆพื้นที่ และ ซุ้มน้ำต่างๆที่เปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจดูร้านค้าตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณซุ้มน้ำหลายแห่ง โดยการลงพื้นที่ตรวจในครั้งนี้ ได้ลงตรวจพื้นที่ ประกอบด้วย ซุ้มน้ำห้วยขาน ซุ้มน้ำบ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และซุ้มน้ำปาย (ถนนเลี่ยงเมือง) โดยเน้นการควบคุม ดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ไม่จำหน่ายให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และจะดำเนินคดี ขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ที่สนับสนุนให้เด็กหรือเยาวชน ดื่มและขับจนเกิดอุบัติ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนในการจัดทำมาตรการเพื่อสืบสานคุณค่าอันดีงามของประเพณีสงกรานต์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

รวมทั้งการจัดพื้นที่เล่นสงกรานต์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆได้จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และประสานหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่อง เฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจน ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจากยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติ

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล