มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง และ สวทช. ลงนามขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง

Social Share

มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง และ สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ เดินหน้าศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ต้นแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับนางตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ภายใต้โครงการความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) จังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการบูรณาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเกิดการยกระดับชุมชนด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบระบบเกษตรอัจฉริยะและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดลำปาง โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง