วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

(มีคลิป) องคมนตรี เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสู่ชุมชน

องคมนตรี เป็นประธานเปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน 7-11 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

ช่วงเย็นวันที่ (7 พ.ย. 62) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการทำเกษตรแนวใหม่ แนวคิดการทำเกษตร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จาก 23 หน่วยงานมาร่วมจัดแสดงสินค้า และให้บริการ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กล่าวว่า การจัดงานเกษตรภาคเหนือ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และที่สำคัญคือ ต่อตัวของเกษตรกรโดยตรง ที่จะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตรที่ทันสมัย และสามารถที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาระบบการผลิตให้ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Agriculture เป็นที่ยอมรับของตลาดและประชาคมโลก ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิต ที่ให้ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นิทรรศการจากองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิทรรศการนวัตกรรมแห่งเอเชียโดยบริษัทด้านการเกษตรจากต่างประเทศกว่า 50 บริษัท

นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมและเสวนาวิชาการอีกมากมาย อาทิ เทคโนโลยีโรงเรือน ระบบน้ำ เกษตรออนไลน์ เกษตรแม่นยำ แมลงอุตสาหกรรมใหม่ และกัญชาในอนาคต การจัดประกวดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง กล้วยไม้ ไม้ประดับ การประกวดปลากัด ปลาหมอสี ปลาหางนกยูงระดับนานาชาติ และงูสวยงาม พร้อมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกว่า 20 หลักสูตร และยังมีร้านค้าสินค้าเกษตร สินค้าพรีเมี่ยม กาดวัฒนธรรม Smart market และคาราวาน Food truck กว่า 20 คัน มาร่วมจำหน่ายสินค้าให้กับผู้มาเข้าชมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ได้ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 – 21.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่