วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ดอยสิงห์ “ถิ่นพหุวัฒนธรรมแห่งความสุขและการเรียนรู้”

Social Share

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ดอยสิงห์ “ถิ่นพหุวัฒนธรรมแห่งความสุขและการเรียนรู้”

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ดอยสิงห์ “ถิ่นพหุวัฒนธรรมแห่งความสุขและการเรียนรู้” โดยมี นางกัญวรา วงศ์ธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เป็นกิจกรรมให้ครูและนักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า การเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ดอยสิงห์ “ถิ่นพหุวัฒนธรรมแห่งความสุขและการเรียนรู้” ในครั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆ ด้าน

Cr. สุกัลยา บัวงาม