วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการโลจิสติกส์ข้ามแดน

Social Share

มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการโลจิสติกส์ข้ามแดน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดน” โดยมีผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดน เป็นกิจกรรมย่อยโครงการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสสติกส์ข้ามแดนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี ภายในงานมีการบรรยายการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์ SWOT พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ในการให้พม่าข้ามมาขนถ่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอแม่สอด รัศมี 9 กิโลเมตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและผู้ร่วมอบรม โครงการอบรมดังกล่าวฯ ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมต่อทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพสมัยใหม่ เสริมสร้างสมรรถนะให้เป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดีขึ้นต่อไปอีกด้วย