วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

มทร.ล้านนา ตาก ปลูกต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี แสดงพลังนักศึกษาและชุมชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

Social Share

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นายภาคินทร์ พลนิรันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมจิตอาสาตำบลไม้งามและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 500 ต้นบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ยืนต้นหลากหลายประเภท อาทิ ต้นตะแบก ต้นมะค่า ต้นไผ่ ต้นขี้เหล็ก ต้นมะขาม ต้นหูกระจง เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและให้ร่มเงาแก่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บหนองกะโห้ ณ อ่างเก็บน้ำหนองกะโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนให้สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดให้สถานศึกษาจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยร่วมทำประโยชน์ต่อสังคมด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้น และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระหว่างศึกษา โดยนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตสาธารณะในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งความร่วมมือจะช่วยให้เกิดการปลูกต้นไม้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป