วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการเสวนาวิชาการ “โลจิสติกส์ข้ามแดนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย”

Social Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการเสวนาวิชาการ “โลจิสติกส์ข้ามแดนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก, บริษัท ทากาโน่ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท สยาม ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, วิทยาลัยเทคนิคตากและวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา ตาก

บันทึกข้อตกลงและการเสวนาวิชาการโลจิสติกส์ข้ามแดนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2565

มทร.ล้านนา ตาก ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ข้ามแดน” เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง รวมถึงการจัดตั้งหน่วยเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานกำลังคนด้านโลจิสติกส์ข้ามแดนและการขนส่ง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูงและยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไปให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยจะมีดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะควบคุมยานยนต์บรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงยานยนต์บรรทุกและเครื่องจักรกลหนัก การพัฒนาทักษะและคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดนสำหรับผู้ประกอบการและแรงงาน การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามแนวเศรษฐกิจพิเศษ และการศึกษาความพร้อมและความต้องการด้านระบบโลจิสติกส์ข้ามแดน