วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ ร่วมประชุมวางแผน ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง ลงพื้นที่ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อาทิ ด้านทักษะอาชีพช่าง ด้านงานหัตถกรรมผ้าทอ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในโอกาส ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ ให้กับชุมชน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565