วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการแคมป์ผู้ประกอบ SAT young entrepreneur

Social Share

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการแคมป์ผู้ประกอบการสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ SAT young entrepreneur

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษา SAT young entrepreneur โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิด ณ โรงแรมดอนจั่น แกรนด์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2566

สำหรับโครงการแคมป์ผู้ประกอบการ เป็นการสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษา SAT young entrepreneur มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ New-skill และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก้าวสู่อุตสาหกรรมยุค New Normal ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มสร้างธุรกิจและการบริหารธุรกิจ ในสถานประกอบการได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และบริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด พร้อมทั้งกิจกรรมการอบรมจัดทำแผนธุรกิจ การเตรียมข้อมูลนำเสนอแผนธุรกิจที่ตนเองสนใจ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่โดย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม