วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

มทร.ล้านนา พิษณุโลก MOU ร่วมกับ ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ทักษะงาน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม และคณะผู้บริหารของสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพ รวมไปถึงกิจกรรม สร้างตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา ชุมชนในด้านการเกษตร คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยและสามารถเรียนรู้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนได้เลือกอบรม พร้อมมีใบประกาศนียบัตร และกิจกรรมต่างๆ มาให้กับโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้นักเรียนได้เลือกเรียน หรือนำไปเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

เรื่องมาใหม่