วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

Social Share

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการ และ ผศ.วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” บริเวณหลังอาคารอำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้ร่วมกันปลูกต้น พะยูง ลูกหว้า และประตู่ จำนวนกว่า 300 ต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน