มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดงานหัตถศิลป์ล้านนา เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Social Share

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน “หัตถศิลป์ล้านนา เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้างานสำนักงานจังหวัดลำปาง (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) เป็นประธานในพิธีเปิด และนางธิติพร จินดาหลวง รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดขึ้นใน 6 จังหวัดตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานงานหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่พระองค์ท่านทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนเกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยสืบไป

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง โดย ดร.อนุกูล ศิริพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง การจัดนิทรรศการและการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมของจังหวัดลำปาง ได้แก่ โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ นิทรรศการเทิดไท้พระบรมราชินีพันปีหลวง นิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง สาธิตการแกะสลักไม้บ้านหลุก สาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว สาธิตการประดิษฐ์ตุงล้านนา สาธิตการทำขนมพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร นิทรรศการ U2T for BCG กิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การแข่งขันประกวดวาดภาพหัวข้อ “พระราชกรณียกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง