วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี ใช้วิชาชีพการแปรรูปอาหาร สอนนักเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ พัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย

Social Share

กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพการแปรรูปอาหาร ที่โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ” ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริ และศาสตร์พระราชา สำหรับคนทุกช่วงวัย” ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาตรี หยกสินพูนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านอาชีพการประกอบการด้านอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร ในรูปแบบอาหารและขนม ได้แก่ ซาลาเปาไส้หมูสับ ,ไส้ครีม และขนมเปี๊ยะกุหลาบ แก่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ส่วนผสม กระบวนการผลิต วิธีการคิดคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาขาย เกิดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเด็กนักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร ด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ความสามารถทางด้านอาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน