วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Social Share

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแก่นักเรียนและคณะครู เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมแก่สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเทคโนโลยีการย้อมผ้าด้วยเทคนิคการสกัดสีย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยสาขาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล และ AI ในโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมไข่ปลาคาเสียร์และอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สำหรับกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฯได้รับการประสานงานจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในการนำนักเรียนจำนวน 30 คน และคณะครูจำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในอนาคตได้