วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางจิตติมา ทองเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนอธิการบดี นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการทั้งสองในปีการศึกษา 2565

เครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) เป็นเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.ศรีวิชัย และ มทร.อีสาน กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน

โดยมีการกำหนดหัวข้อการสัมมนาจากประเด็นทางสังคมที่สำคัญหรือน่าสนใจในปัจจุบันซึ่งมีผลต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ซึ่งปีการศึกษานี้ได้กำหนดหัวข้อ “การบริหารจัดการกิจการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New normal) และนวัตกรรมด้านกิจการนักศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19” เป็นประเด็นกลางในการสัมมนา อนึ่ง กิจกรรมที่น่าสนในโครงการ ได้แก่ การอภิปรายเรื่องนโยบายการบริหารจัดการกิจการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New normal) และนวัตกรรมด้านกิจการนักศึกษาโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง การอภิปรายเรื่องการส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โดยผู้นำสภานักศึกษา 9 มหาวิทยาลัย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) กิจกรรมนิทรรศการ 48 ปี ราชมงคลและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานอื่นๆ