วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

มทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงผลงาน การวิจัย ข้าวล้านนา RMUTL Lanna Grain RAD ร่วมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “๙๐พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ ๙ ไกลด้วยพระบารมี”

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลงานวิจัยในเรื่อง “ข้าวล้านนา มทร.ล้านนา RMUTL Lanna Grain RAD” ซึ่งเป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ใช้ข้าวเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาบางส่วนให้กับชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในขั้นตอนกระบวนการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ที่มากจากเดิม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรับรองเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวในชุมชน สร้างสมรรถนะในการผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำมาวิจัยนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วมส่งผลให้มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง

สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 และภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค

โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าว และหน่วยงานภาคเอกชน กว่า ๔๐ หน่วยงาน ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา