วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย

Social Share

มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นดิน ความเข้มของแสงให้ตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด ทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังได้มาการสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติการใช้งานระบบ IOT และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับห่วงโซ่ด้านการเกษตร บูรณาการการดำเนินงานของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐานการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้บุคคลทุกช่วงวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)