วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

เครือข่าย 9 ‘ราชมงคล’ จับมือร่วมกันพัฒนาการศึกษาเปิดโครงการเรียนข้ามมหาวิทยาลัย – สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล พร้อมด้วย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และรศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) พร้อมทั้งอธิการบดีจาก มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน พร้อมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับอธิการบดี 9 มทร. ในการผนึกกำลังพัฒนากลุ่มราชมงคล แลกเปลี่ยนแนวคิดจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและการบริการจัดการต่อไป รวมรับฟังนโยบายต่างๆ ตามแนวทางของกระทรวง อว.

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิชรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร