วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ราชมงคล จับมือ อปท. อบรมเสริมพลังชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

19 พ.ค. 2022
387
กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และ รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการเสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สำหรับโครงการ “เสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ การคำนวณด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เพื่อที่จะให้ผู้ร่วมอบรมสัมมนาได้รับความรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดนำพลังงานสะอาดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก ได้รับชุดฝึกปั๊มน้ำพลังานแสงอาทิตย์ และวัสดุชุดฝึกการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ภาคละ 1ชุด และตัวแทนภาคที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับชุดการฝึกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เพิ่มอีก 1 ชุด

โดย รศ.ดร.บุญยัง ปรั่งกลาง หัวหน้าโครงการได้กล่าวว่า ด้วยเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเสริมความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวล เสริมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ โดยชุมชนผ่านตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 132 ราย และผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม 105 ราย โดยมีวิทยากรจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒจากภาคเอกชน มาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมเพจ “โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด”