วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

มทร.ล้านนา เชียงราย จับมือวัฒนธรรมเชียงรายและภาคี พัฒนาศักยภาพ 3 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบด้านการท่องเที่ยว

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ๓ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรม ฯ บ้านศรีดอนชัย 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้น แบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย

  • กิจกรรม กิจกรรมเสวนา “แนวทางสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชมคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบฯ บ้านศรีดอนชัย”
  • กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิถีไทลื้อ (เสน่ห์ผ้าทอไทลื้อแบบดั้งเดิม, เสน่ห์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแปรรูปจากผ้าทอไทลื้อ, สัมผัสเสน่ห์บ้านไทลื้อ 100 ปี (เฮือนเอื้อยคำ) และ พิพิธภัณฑ์ “ลื้อลายคำ”
    โดยโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้บูรณาการกับการเรียนการสอน จนนำไปสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส รายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องมาใหม่